2.12. SaX2

Nastavení grafického prostředí v programu YaST najdete v nabídce Hardware+Grafická karta a monitor. Otevře se program pro nastavení grafického prostředí SaX2, který slouží také pro nastavení myši, klávesnice a tabletu. Program SaX můžete spustit také přímo výběrem Systém+Nastavení služeb+SaX2 nebo jako uživatel root z příkazové řádky příkazem sax2 v třetí úrovni běhu.

2.12.1. Vlastnostni karty a monitoru

Tento dialog použijte k úpravě nastavení vaší grafické karty a zobrazovacího zařízení. Pokud máte nainstalováno více grafických karet, je každá z nich dostupná ve zvláštní záložce. V horní části dialogu jsou zobrazena aktuální nastavení grafické karty a k ní připojeného monitoru. Pokud k jedné kartě může být připojeno více monitorů (dualhead), je zobrazen monitor na primárním výstupu. Za běžných okolností jsou karta i monitor detekovány systémem automaticky. Nastavení však lze v případě potřeby změnit i ručně.

Obrázek 2.10. Vlastnosti karty a monitoru

Vlastnosti karty a monitoru

2.12.1.1. Karta

Změnit grafickou kartu nelze, neboť jsou podporovány pouze známé modely, které jsou všechny rozpoznávány automaticky. Lze však změnit řadu voleb ovlivňujících chování karty. Za běžných okolností to není třeba, neboť systém volby vhodně nastavil již během instalace. Experti však mohou některé z voleb doladit kliknutím na Volby a výběrem voleb, které mají být změněny. Často je třeba volbě přiřadit hodnotu. Tu v takovém případě zadejte v dialogu, který se objeví po výběru volby. Kliknutí na OK dialog s volbami zavře.

2.12.1.2. Monitor

Pokud chcete změnit nastavení monitoru, klikněte na Změnit. Otevře se nový dialog s řadou karet pro nastavení různých vlastností a funkcí monitoru. Na první kartě můžete ručně zvolit výrobce a typ monitoru. Pokud není váš monitor v seznamu uveden, můžete zvolit některý z VESA nebo LCD typů nebo, pokud máte disketu či CD s ovladači od výrobce, klikněte na Disketa s utilitami a postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li používat DPMS („Display Power Management Signaling“), zaškrtněte Povolit DPMS. Karta Velikost zobrazení umožňuje nastavit geometrické vlastnosti monitoru. Karta Sync. frekvence umožňuje zadat frekvence vodorovné a svislé synchronizace monitoru. Všechny tyto parametry jsou obvykle správně nastaveny automaticky, lze je však podle potřeby upravit ručně. Po provedení změn uzavřete dialog kliknutím na OK.

[Warning]Změna frekvencí monitoru

Ačkoliv existují bezpečnostní opatření, měli byste při ruční změně frekvencí monitoru být velice opatrní. Nesprávné hodnoty mohou poškodit monitor. Před změnou frekvencí byste vždy měli prostudovat příručku vašeho monitoru.

2.12.1.3. Rozlišení a barevná hloubka

Rozlišení i barevnou hloubku můžete zvolit ze dvou rozbalovacích nabídek ve střední části dialogu. Zde zvolené rozlišení představuje nejvyšší používané rozlišení. Do konfigurace budou automaticky přidána i všechna běžná nižší rozlišení, až k 640×480. V závislosti na použitém grafickém prostředí lze mezi těmito rozlišeními později přepínat bez nutnosti rekonfigurace.

2.12.1.4. Dualhead

Pokud máte grafickou kartu se dvěma výstupy, můžete k počítači připojit dva monitory současně. Dva monitory připojené k jedné grafické kartě se označují jako dualhead. SaX2 automaticky detekuje větší počet zobrazovacích zařízení připojených k systému a připraví vhodnou konfiguraci. Chcete-li používat dualhead režim, zaškrtněte Aktivovat režim dualhead v dolní části dialogu, klikněte na Konfigurovat a nastavte volby pro režim dualhead a uspořádání obrazovek.

V horní části tohoto dialogu je řada záložek odpovídajících grafickým kartám ve vašem systému. Zvolte kartu, kterou chcete, a nastavte její volby pro multihead níže v dialogu. V horní části multihead dialogu klikněte na Změnit, abyste nastavili další obrazovku. Možnosti nastavení jsou stejné jako v případě první obrazovky. Z rozbalovací nabídky zvolte rozlišení, které má tato obrazovka používat. Zvolte jeden ze tří možných multihead režimů:

Tradiční multihead

Každý monitor představuje samostatnou jednotku. Myš může mezi obrazovkami přecházet.

Klonovaný multihead

Všechny monitory zobrazují totéž. Kurzor myši je ale viditelný pouze na hlavní obrazovce.

Xinerama

Všechny monitory jsou spojeny do jedné velké virtuální obrazovky. Okna programů mohou být volně přesouvána mezi obrazovkami nebo zvětšena tak, že zabírají více než plochu jednoho monitoru.

[Note]Poznámka

Linux v současnosti nepodporuje 3D akceleraci v režimu Xinerama. SaX2 v tomto režimu automaticky podporu 3D vypne.

Uspořádání dualhead prostředí popisuje pořadí jednotlivých obrazovek. Ve výchozím nastavení SaX2 používá standardní uspořádání vycházející z pořadí detekce obrazovek, v řadě zleva doprava. V části dialogu dualhead nazvané Uspořádání nastavte způsob uspořádání monitorů. Kliknutím na OK dialog zavřete.

2.12.1.5. Multihead

Pokud máte v počítači více než jednu grafickou kartu, můžete k počítači připojit více než jeden monitor. Pokud je několik monitorů připojeno k více různým grafickým kartám, označují se jako multihead. SaX2 automaticky detekuje větší počet zobrazovacích zařízení připojených k systému a připraví vhodnou konfiguraci. Ve výchozím nastavení SaX2 používá standardní uspořádání vycházející z pořadí detekce grafických karet, v řadě zleva doprava. Na záložce Uspořádání lze uspořádání měnit ručně tažením ikon reprezentujících jednotlivé obrazovky. Kliknutím na OK dialog zavřete.

2.12.1.6. 3D akcelerace

Pokud vaše grafická karta podporuje 3D akceleraci, můžete ji zapnout zaškrtnutím Povolit 3D akceleraci v dolní části dialogu.

2.12.1.7. Testování konfigurace

Jste-li spokojeni s nastavením monitoru a grafické karty, klikněte na OK. Pak otestujte, zda je nastavení vhodné pro vaše zařízení. Pokud není obraz stabilní, ukončete okamžitě test stisknutím Ctrl+Alt+Backspace a snižte obnovovací frekvenci, rozlišení nebo barevnou hloubku.

[Note]Poznámka

Bez ohledu na to, zda provedete test, se veškeré změny nastavení projeví až po restartu X serveru.

2.12.2. Vlastnosti myši

Tento dialog použijte ke změně nastavení myši. Pokud máte nainstalováno více různých myší s různými ovladači, je každý ovladač zobrazen v samostatné záložce. Myši používající identický ovladač jsou zobrazeny jako jediná myš. V horní části dialogu je zaškrtávací políčko umožňující aktivovat nebo deaktivovat právě zvolenou myš. Za běžných okolností je myš detekována automaticky, ale pokud automatická detekce selže, můžete ji nastavit ručně. Model vaší myši zjistíte v dokumentaci, kterou jste k myši dostali. Kliknutím na Změnit nastavte výrobce a typ myši. Tlačítkem OK potvrďte výběr. V části Volby hlavního dialogu nastavte, jak se má myš chovat.

Povolit emulaci třetího tlačítka

Pokud má vaše myš pouze dvě tlačítka, lze třetí tlačítko emulovat stisknutím obou tlačítek myši současně.

Povolit kolečko myši

Zaškrtnutím tohoto pole povolíte funkci kolečka myši.

Napodobit kolečko pomocí tlačítka

Pokud vaše myš nemá skrolovací kolečko, ale přesto chcete podobnou funkci využívat, můžete k tomu využít další tlačítko. Zvolte číslo tlačítka, které se má takto využít. Je-li pak toto tlačítko stisknuto, převádí se pohyb myši na příkazy skrolovacího kolečka. Tato funkce je velmi užitečná, používáte-li trackball.

Jste-li s nastavením spokojeni, potvrďte provedené změny kliknutím na OK.

[Note]Poznámka

Všechny zde provedené změny se projeví až po restartu X serveru.

2.12.3. Vlastnosti klávesnice

Tento dialog použijte ke změně nastavení klávesnice v grafickém prostředí. V horní části dialogu zvolte typ, rozložení a variantu klávesnice z rozbalovacích nabídek. V testovacím poli v dolní části dialogu lze otestovat správnou funkci speciálních znaků. V seznamu v prostřední části dialogu označte další rozložení a jejich varianty, které chcete používat. V závislosti na používaném grafickém prostředí pak lze tato rozložení přepínat v běžícím systému bez nutnosti rekonfigurace. Kliknutím na OK se provedené změny aplikují.

2.12.4. Vlastnosti tabletu

Tento dialog použijte ke konfiguraci grafického tabletu. Na kartě Tablet zvolte ze seznamů výrobce a model vašeho tabletu. V současné době podporuje SUSE Linux pouze omezené množství grafických tabletů. Zvolený tablet aktivujte zaškrtnutím volby Aktivovat tablet v horní části dialogu.

Na kartě Port a režim nakonfigurujte připojení tabletu. SaX2 umožňuje konfiguraci USB a sériových tabletů. Pokud je váš tablet připojen k sériovému portu, zjistěte ke kterému. První sériový port je označen jako /dev/ttyS0, druhý jako /dev/ttyS1. Další porty používají analogická označení. V seznamu nastavte vhodné Volby a v dolní části dialogu Primární režim tabletu.

Pokud váš grafický tablet podporuje elektronická pera, nastavte je na kartě Elektronická pera. Přidejte pero a gumu a nastavte jejich vlastnosti kliknutím na Vlastnosti.

Pokud jste s nastavením spokojeni, potvrďte provedené změny kliknutím na OK.

2.12.5. Dotykový displej

Tento dialog použijte ke konfiguraci dotykových displejů. Pokud máte nainstalován více než jeden dotykový displej, je každý z nich dostupný ve zvláštní záložce. Zvolený dotykový displej aktivujete zaškrtnutím volby Přidělit dotykovému displeji číslo obrazovky v horní části dialogu. Ze seznamů níže vyberte výrobce a model dotykového displeje a nastavte vhodný Port připojení v rozbalovacím seznamu. SaX2 umožňuje konfiguraci dotykových displejů připojených k USB nebo k sériovému portu. Pokud je dotykový displej připojen k sériovému portu, zjistěte k jakému. /dev/ttyS0 odpovídá prvnímu sériovému portu. /dev/ttyS1 odpovídá druhému sériovému portu. Další porty jsou označeny analogicky. Jste-li s nastavením spokojeni, potvrďte změny kliknutím na OK.

2.12.6. Vlastnosti vzdáleného přístupu

VNC (Virtual Network Computing) je řešení typu klient-server umožňující vzdálený přístup k X serveru pomocí štíhlého a snadno použitelného klienta. Potřebný klient je dostupný pro řadu operačních systémů, včetně Linuxu, Mac OS a Microsoft Windows. Více informací o VNC naleznete na adrese http://www.realvnc.com/.

Tento dialog použijte k nastavení vašeho X serveru jako hostitele VNC sezení. Pokud chcete, aby se VNC klienti mohli k vašemu X serveru připojovat, zaškrtněte volbu Povolit přístup k obrazovce přes VNC protokol v horní části dialogu. Přístup k vašemu X serveru omezte nastavením hesla. Pokud chcete, aby se současně mohlo připojit více VNC klientů, zaškrtněte Povolit vícečetná VNC spojení. Je li zaškrtnuta volba Povolit HTTP přístup a nastaven příslušný HTTP port, je možný přístup i přes protokol HTTP.

Jste-li s nastavením spokojeni, potvrďte provedené změny stisknutím OK.