9.6. Datové problémy

Data problémy jsou takové problémy, ke kterým došlo z důvodů poškození určitých dat a dají se vyřešit obnovou poškozených dat ze zálohy. tento způsob řešení však předpokládá, že pravidelně zálohujete svá data. Nepodceňujte proto pravidelné zálohování dat. SUSE Linux vám navíc práci usnadní moduly programu YaST.

9.6.1. Záloha důležitých dat

Zálohu systémových dat snadno a rychle vytvoříte s pomocá zálohovacího modulu programu YaST:

 1. Jako uživatel root spusťte program YaST a zvolte Systém+Záloha systému.

 2. Vytvořte si zálohovací profil:

  • Zvolte Správa profilů+Přidat.

  • Zadejte jméno archivu.

  • Pokud jde o lokální uložení, zadejte celou cestu k archivu. V případě síťovéhé zálohy zadejte IP adresu nebo jméno serveru a adresář, kam si přejete archiv uložit.

  • Po nastavení typu archivu klikněte na Další.

  • Nastavte obsah archivu. Pokud si přejete kontrolovat změněné sioubory v jednotlivých zálohách, nezapomeňte zvolit používání MD5 součtů.

   Výběr diskových oblastí najdete v nabídce Expertní. V současné době je tato nabídka k dispozici pouze pro souborový systém Ext2.

  • Nastavte části, které se mají ze zálohování vyloučit. Obvykle jde o soubory se zámky a cache soubory. Po nastavení klikněte na tlačítko OK.

 3. Po nastavení profilu můžete spustit zálohování kliknutím na tlačítko Vytvořit zálohu nebo nastavit automatické zálohování. Pokud chcete používat různé typy zálohování, můžete si vytvořit několik k tomu přizpůsobených profilů.

Automatické zálohování nastavíte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na Správa profillů a zvolte Automatické zálohování.

 2. Povolte zálohování kliknutím na Spustit zálohování automaticky.

 3. Zvolte frekvenci zálohování, můžete být prováděna denně, týdně nebo měsíčně.

 4. Nastavte čas spouštění zálohování. Toto nastavení je závislé na nastavené frekvenci zálohování.

 5. Nastavte, zda se mají zachovávat staré zálohy a v jakém rozsahu. jestliže si přejete získávat autmatické hlášení o průběhu zálohy, zvolte Poslat souhrnný email uživateli root.

 6. Aktivujte nastavení kliknutím na tlačítko OK.

9.6.2. Obnovení dat ze zálohy

Pro obnovu dat ze zálohy požijte program YaST. Obnovit můžete jak kompletní zálohu, tak pouze poškozené konfigurační soubory.

 1. Spusťte program YaST a zvolte Systém+Obnova systému.

 2. Zadejte umístění souboru se zálohou. Může jít o lokálně uložený soubor, soubor na síťovém disku nebo soubor na výměnném zařízení (např. CD nebo DVD). Pak klikněte na Další.

  Zobrazí se informace o souboru se zálohou. Obsah překontrolujte kliknutím na Obsah archivu. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do přehledu o archivu.

 3. Proces obnovy lze doladit kliknutím na Expertní volby. Zpět se vrátíte kliknutím na tlačítko OK.

 4. Seznam balíčků k obnově se otevře po kliknutí na Další.

  Pokud chcete obnovit všechny soubory z archivu, klikněte na tlačítko Vybrat vše. Jestliže si přejete obnovit pouze některé, proveďte volbu pomocí Vybrat soubory a klikněte na Přijmout. Jestliže došlo k poškození dtabáze balíčků a chcete obnovit pouze tento soubor, zatrhněte na Obnovit RPM databázi.

 5. Po kliknutí na tlačítko Přijmout dojde k obnově systému. Obnovu dokončíte kliknutím na tlačítko Konec.

9.6.3. Obnova poškozeného systému

V reálném životě může dojít k celé řadě událostí, které povedou k nefunkčnosti vašeho systému. Příkladem může být poškozený souborový systém po nenadálém vypnutí elektřiny, poškozené konfigurační soubory nebo pochroumaný zavaděč. SUSE Linux nabízí pro rychlé a pohodlné řešení takových problémů opravný modul programu YaST

9.6.3.1. Oprava systému

Kromě mnoha modulů pro instalaci a nastavení SUSE Linuxu, nabízí YaST také možnost opravy nainstalovaného systému. Tato kapitola popisuje postup takové opravy. YaST Oprava systému poskytuje přístup k oddílům a umožňuje zkušenému uživateli opravit poškozený systém.

Protože se předpokládá, že poškozený systém nelze spustit, a protože oprava běžícího systému je obtížná, spouští se YaST Oprava systému z instalačního CD nebo DVD. Postupujte stejně jako při instalaci systému popsané v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST, ale v dialogu nabízejícím typy instalace vyberte Opravit nainstalovaný systém.

[Important]Použití správného instalačního média

Použité instalační médium by mělo přesně odpovídat nainstalovanému systému, který chcete opravit.

V dalším kroku vyberte způsob opravy: automatickou opravu, použití vlastního nastavení a nebo expertní nástroje.

9.6.3.1.1. Automatická oprava

Tento způsob opravy je nejlepší v případě, že neznáte příčinu nefunkčnosti systému. Jeho výběrem spustíte podrobnou analýzu nainstalovaného systému, která zabere vzhledem k velkému množství testů poměrně hodně času. Postup je znázorněn v dolní části obrazovky pomocí dvou ukazatelů průběhu. Horní ukazatel znázorňuje průběh právě běžícího testu, dolní průběh celé analýzy. Okno se záznamy (logy) v horní části obrazovky zobrazuje informace o probíhajících testech a jejich výsledky. Viz 9.2 – „Automatický režim opravy“. Následující hlavní testy jsou prováděny vždy. Každý obsahuje množství podtestů.

Kontrola tabulky oddílů na všech discích

Zkontroluje platnost a konzistenci tabulek oddílů na všech rozpoznaných pevných discích.

Kontrola odkládacího oddílu

Jsou vyhledány a otestovány odkládací oddíly. V případě potřeby je nabídnuta jejich aktivace. Nabídka by v zájmu zrychlení opravy systému měla být přijata.

Kontrola souborového systému

Všechny rozpoznané souborové systémy jsou podrobeny specifickému testu.

Kontrola položek souboru /etc/fstab

Kontrola úplnosti a konzistence položek v souboru /etc/fstab. Připojení všech platných oddílů.

Kontrola konfigurace zavaděče

Kontrola úplnosti a konzistence konfigurace zavaděče (GRUB nebo LILO). Testována jsou také zařízení se startovacím adresářem a kořenovým systémem spolu s dostupností modulů initrd.

Kontrola databáze balíků

Kontrola balíčků z výběru minimální instalace, které zajišťují funkčnost minimálního systému. Pokud chcete, můžete překontrolovat také všechny základní balíčky. To však může trvat delší čas.

Obrázek 9.2. Automatický režim opravy

Automatický režim opravy

Při nalezení chyby se testovaní zastaví a zobrazí se dialog s informacemi o nalezené chybě a nabídkami možných řešení. Není možné zde popsat všechny možnosti. Přečtěte si pozorně informace na obrazovce a vyberte z nabídky požadovanou akci. V případě pochybností můžete opravu odmítnout. V takovém případě zůstane systém beze změn. Žádná oprava není provedena automaticky bez potvrzení uživatelem.

9.6.3.1.2. Vlastní nastavení

Automatická oprava popsaná v předchozí části provádí všechny dostupné testy systému. Je to užitečné, pokud neznáte rozsah poškození. Vlastní nastavení je naopak nejvhodnější pro případ, kdy víte, ve které části došlo k chybě. Pokud zvolíte Vlastní nastavení, zobrazí se seznam testů. Všechny dohromady odpovídají automatické opravě. V případě vlastního nastavení ale můžete deaktivovat testy týkající se oblastí, které jsou v pořádku. Kliknutím na Další spustíte zaškrtnuté (aktivované) testy.

Samostatně nejsou dostupné všechny typy testů. Test souboru /etc/fstab je například vždy spojen s kontrolou souborového systému včetně oddílu swap. YaST tyto závislosti řeší automaticky.

9.6.3.1.3. Expertní nástroje

Pokud SUSE Linux velmi dobře znáte a máte přesnou představu o tom, co je třeba v systému opravit, můžete přímo používat potřebné nástroje volbou Expertní nástroje. K dispozici jsou následující nástroje:

Instalovat nový zavaděč

Touto volbou spustíte modul nastavení zavaděče. Další informace jsou uvedeny v části 2.9.14 – „Zavaděč“.

Spustit nástroj pro rozdělování disku

Výběrem této volby spustíte modul pro dělení disku. Podrobnosti najdete v části 2.9.10 – „Dělení disku“.

Opravit souborový systém

Pomocí této volby spustíte nástroj pro kontrolu souborového systému. Můžete nechat překontrolovat všechny oddíly nebo zadat jen jeden vybraný.

Obnovení ztracených oddílů

Je možné pokusit se o rekonstrukci poškozených tabulek oddílů. Nejprve se zobrazí seznam rozpoznaných pevných disků. Kliknutím na Spustit zahájíte analýzu. Může to trvat poměrně dlouho, v závislosti na výkonu počítače a velikosti pevného disku.

[Warning]Rekonstrukce tabulky oddílů

Obnovení tabulky oddílů je složitá operace založena na analýze obsahu disku. Po úspěšném rozpoznání oddílů jsou nalezené obnovené oddíly vloženy do přestavěné tabulky disků. Obnovení oddílů nemusí být úspěšné ve všech případech.

Uložit systémové nastavení na disketu

Tato volba uloží důležité systémové soubory na disketu. V případě poškození těchto souborů je pak bude možné z diskety obnovit.

Ověřit instalované programy

Tímto se ověří konzistence databáze balíčků a dostupnost nejdůležitějších balíčků. Poškozené nainstalované balíčky lze pomocí tohoto nástroje přeinstalovat.