3.3. Důležité linuxové příkazy

V této části se můžete seznámit s nejdůležitějšími linuxovými příkazy, jejich parametry a v některých případech také příklady typického použití. Více se o jednotlivých příkazech dovíte v jejich manuálových stránkách, které otevřete příkazem man následovaným jménem příkazu např. man ls.

V manuálové stránce se lze pohybovat pomocí kláves PgUp a PgDn. Pro přesun mezi začátkem a koncem dokumentu použijte Home a End. Prohlížení manuálové stránky se ukončuje stisknutím klávesy Q. Více se o samotném příkazu man dovíte v man man.

[Tip]Manuálové stránky v grafickém prostředí

Manuálové stránky lze v grafickém prostředí prohlížeč např. pomocí prohlížeče Konqueror. Manuálovou stránku příkazu ls zobrazíte tak, že do pole adresy napíšete #ls nebo man:/ls.

Jednotlivé příkazy a jejich parametry jsou vždy psány ve tvaru příkaz parametr. Upřesňující parametry, které nejsou povinné, jsou umístěny v [hranatých závorkách].

Příklady poupravte podle vlastní situace. Nemá žádný význam psát přesný opis ls soubor(y), pokud ve vašem systému neexistuje soubor pojmenovaný jmenoSouboru (a to velmi pravděpodobně neexistuje). Jednotlivé parametry lze spojit např. ls -la místo ls -l -a.

3.3.1. Správa souborů

Tato část je věnována nejdůležitějším příkazům pro správu souborů. Najdete zde jak naprosté základy, tak návod pro práci s ACLs.

3.3.1.1. Správa souborů

ls [parametry] [soubor(y)]

Zadáním ls bez jakýchkoliv parametrů získáte výpis obsahu aktuálního adresáře v krátké formě.

-l

Podrobný seznam

-a

Zobrazení skrytých souborů

cp [parametry] zdroj cíl

Překopíruje zdroj do cíle.

-i

Před přepsáním již existujícího cíle čeká na potvrzení

-r

Rekurzivní kopírování (včetně podadresářů)

mv [parametry] zdroj cíl

překopírování zdroje do cíle a smazání původního zdroje.

-b

Před přesunutím vytvoří záložní zdroj

-i

před přepsáním již existujícího cíle čeká na potvrzení

rm [parametry] soubor(y)

Smaže zadané soubory. Příkaz rm maže adresáře jen v případě zadání parametru -r. Smazání je nevratné.

-r

Smaže všechny podadresáře

-i

Vyžaduje potvrzení smazání každého souboru.

ln [parametry] zdroj cíl

Vytvoří interní odkaz (link) ze zdroje na cíl. Obyvkle tento odkaz ukazuje na zdroj na stejném souborovém systému, ale pokud je soubor ln vykonán s parametrem -s, vytvoří se symbolický odkaz na zdroj libovolného umístění včetně jiného souborového systému.

-s

vytvoření symbolického odkazu

cd [parametry] [adresář]

Přechod do jiného adresáře; cd bez zadání parametrů povede k přesunu do domovského adresáře.

mkdir [parametry] jmeno_adresare

Vytvoření nového adresáře

rmdir [parametry] jmeno_adresare

Smazání zadaného prázdného adresáře

chown [parametry] jmenoUzivatele.skupina jmenoSouboru

Převede vlastnictví souboru na zadaného uživatele

-R

Změní všechny soubory a adresáře ve všech podadresářích

chgrp [parametry] skupina jmenoSouboru

Změní vlastnickou skupinu jmenoSouboru na zadanou skupinu. Vlastník souboru může změnit skupinu pouze v případě, že je členem obou skupin (nové i staré).

chmod [parametry] režim soubor(y)

Změna přístupových práv

Parametr režim má tři části: skupina, přístup a typ přístupu. Skupinu lze nastavit následujícími volbami:

u

uživatel (user)

g

skupina (group)

o

ostatní (others)

Přístup lze udělit pomocí + nebo zakázat pomocí -.

Typ přístupu se nastavuje těmito volbami:

r

čtení (read)

w

zápis (write)

x

vykonání (eXecute)—spuštění souboru nebo vstup do adresáře.

s

Nastaveni uid bitu—aplikace nebo program je spuštěn pod UID vlastníka tohoto souboru.

gzip [parametry] jmenoSouboru

Tento program komprimuje tj. zabaluje soubory pomocí komplexních matematických algoritmů. Tímto způsobem komprimované soubory mají příponu .gz, obvykle mnohem menší velikost a před použitím je nutné je opět dekomprimovat tj. rozbalit. Zabaleným souborům se také říká archivy. Pro zabalení více souborů najednou a celých adresářů se používá příkaz tar.

-d

Rozbalení gzip souborů (jako příkaz gunzip)

tar parametry archiv soubor(y)

tar vloží jeden nebo více souborů do archivu. Typ komprese je volitelný. tar je komplexní příkaz umožňující řadu různých nastavení. nejčastěji používané parametry:

-f

Zápis výstupu do souboru a ne na obrazovku

-c

Vytvoření nového archivu

-r

Vložení souboru do již existujícího archivu

-t

Výstup obsahu archivu

-u

Vložení souborů, ale pouze pokud jsou novější, než již obsažené soubory v archivu

-x

Rozbalení archivu (extraction)

-z

Zabalení archivu pomocí gzip

-j

Zabalení archivu pomocí bzip2

-v

Seznam zpracovávaných souborů

Archiv vytvořený programem tar má příponu .tar. Pokud je archiv současně komprimován pomocí gzip je přípona .tgz nebo .tar.gz. V případě zabalení pomocí bzip2 má příponu .tar.bz2. příklady použití najdete v 3.1.8 – „Zabezpečení a archivace souborů“.

locate vzorek

Pomocí příkazu locate lze vyhledat adresář určitého souboru. Používat můžete také zástupné znaky . Protože program využívá zvláštní databázi, je velmi rychlý. Nevýhodou je ovšem skutečnost, že s jeho pomocí nelze vyhledávat soubory vytvořené po posledním update databáze. Databázi může kdykoliv znovu vygenerovat uživatel root příkazem updatedb.

updatedb [parametry]

příkaz pro update databáze používané příkazem locate. Spustit jej může pouze uživatel root. Je rozumné ho umístit na pozadí (připsáním & za příkaz, updatedb &), takže můžete příkazovou řádku okamžitě použít pro další příkaz.

find [parametry]

Příkazem find lze vyhledávat soubory v určitém adresáři. První argument určuje počáteční adresář vyhledávání. Za parametrem -name musí následovat vyhledávací řetězec, který může obsahovat zástupné znaky. Na rozdíl od locate, který používá databázi, find prohledává aktuální adresář.

3.3.1.2. Přístup k obsahu souborů

cat [parametry] jmenoSouboru

Příkazem cat vypíšete na obrazovku celý obsah adresáře.

-n

Výpis s číslováním řádek vlevo

less [parametry] jmenoSouboru

Příkaz lze využít na prohlížení obsahu souborů. Po vypsaném souboru se lze pohybovat pomocí PgUp a PgDn nebo ob stránku stisknutím Space. Na začátek souboru se dostanete stisknutím Home, stisknutím End se přemístíte na konec. Program ukončíte stiskem klávesy Q.

grep [parametry] vyhledavaciRetezec jmenoSouboru

Příkaz grep vyhledá zadaný řetězec v určitém souboru zadaném v jmenoSouboru. Pokud je řetězec nalezen, zobrazí příkaz řádku obsahující vyhledavaciRetezec spolu se jménem souboru.

-i

Ignoruje velikost písmen

-H

Zobrazí pouze jméno souboru

-n

Vypíše počet řádek obsahujících určitý řetězec

-l

Zobrazí jména souborů, ve kterých hledaný řetězec není obsažen

diff [parametry] soubor1 soubor2

Příkazem diff lze porovnat obsah dvou souborů. Výstupem jsou všechny řádky, které nejsou stejné. často je využíván programátory, kteří tak nemusí odesílat celý opravený kód, ale pouze odlišnosti od původního.

-q

Pouze vypíše, zda se dva soubory liší

3.3.1.3. Souborový systém

[Important]Důležité

Za normálních okolností v systému SUSE Linux funguje automatické připojování zařízení. Vaše externí disky a flash disky není nutné připojovat ručně.

mount [parametry] [zařízení] bodPripojeni

Tento příkaz slouží k připojení datových nosičů (např. disky, CD, DVD, diskety...) do linuxového systému.

-r

připojení pouze pro čtení

-t souborovySystem

Určení souborového systému. Nejobvyklejší jsou ext2 pro linuxové disky, msdos pro MS-DOS média, vfat pro Windows a iso9660 pro CD.

U disků nedefinovaných v souboru /etc/fstab je nutné zadat také zařízení. Zařízení nedefinované v soubor fstab může připojit pouze uživatel root. Pokud má být disk připojitelný uživateli, je nutné připsat do příslušné řádky v /etc/fstab volbu user. Více informací najdete v manuálové stránce mount(1).

umount [parametry] bodPripojeni

Příkazem odpojíte zařízení ze systému. Odpojení zařízení je doporučeno jako prevence před ztrátou dat před vyjmutím nosiče z mechaniky. Tento příkaz je obvykle oprávněn zadat pouze uživatel root. Aby jej mohli zadávat i ostatní uživatelé, je nutné v souboru /etc/fstab u příslušného zařízení přidat volbu user.

3.3.2. Systémové příkazy

V této části najdete několik užitečných příkazů pro získávání systémových informací o procesech a stavu sítě.

3.3.2.1. Systémové informace

df [parametry] [adresář]

Příkaz df (disk free) zadaný bez parametrů vrátí informace o celkovém využití připojených disků. Pokud je zadán adresář, omezí se informace pouze na disk, na kterém je adresář umístěn.

-h

Zobrazí informace o zabraných blocích v GB, MB nebo KB—v lidsky čitelném formátu (human-readable format)

-T

Typ souborového systému (ext2, nfs atd.)

du [parametry] [cesta]

Bez parametrů tento příkaz vypíše velikost, kterou mají soubory a podadresáře aktuálního adresáře a jejich celkový součet.

-a

Zobrazí velikost každého souboru

-h

Výstup v lidsky čitelné formě

-s

Zobrazí pouze celkovou velikost

free [parametry]

Příkaz free zobrazuje informace o využití RAM a swapu.

-b

Výstup b bytech

-k

Výstup v kilobytech

-m

Výstup v megabytech

date [parametry]

Jednoduchý program pro výpis aktuálního času. V případě spuštění pod uživatelem root ho lze použít i k nastavení systémového času. Více informací o tomto programu najdete v manuálové stránce date(1).

3.3.2.2. Procesy

top [parametry]

top poskytuje rychlý přehled o běžících procesech. Stisknutím klávesy H vstoupíte do jeho nápovědy.

ps [parametry] [ID procesu]

bez zadání parametrů zobrazí tento příkaz tabulku všech vašich běžících procesů tj. těch, které jste spustili pod svým uživatelským jménem. Před parametry se nedává pomlčka.

aux

Zobrazí seznam všech procesů bez ohledu na vlastníka

kill [parametry] ID procesu

V některých případech není bohužel možné program ukončit normálním způsobem. V takovém případě máte stále ještě možnost tento program zabít pomocí příkazu kill a zadání ID procesu programu (viz. top a ps). kill pošle programu signál TERM, který říká programu, aby se ukončil. Pokud ani to nepomůže, lze použít parametr:

-9

Místo signálu TERM zašle aplikaci signál KILL, který vede k ukončení programu v naprosté většině případů.

killall [parametry] jmenoProcesu

Příkaz je velmi podobný příkazu kill, ale místo čísla procesu používá jeho jméno. Ukončuje všechny procesy zadaného jména.

3.3.2.3. Síť

ping [parametry] jmeno|IP adresa

Příkaz ping je standardní nástroj pro testování funkčnosti TCP/IP sítí. Zasílá malé datové pakety na zadaný počítač a vyžaduje okamžitou odpověď. Pokud odpověď dostane, zobrazí hlášení podobné tomuto:

tux@linux:~> ping www.novell.com
PING www.novell.com (130.57.4.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.novell.com (130.57.4.27): icmp_seq=1 ttl=44 time=485 ms
64 bytes from www.novell.com (130.57.4.27): icmp_seq=2 ttl=44 time=520 ms
64 bytes from www.novell.com (130.57.4.27): icmp_seq=4 ttl=44 time=429 ms
64 bytes from www.novell.com (130.57.4.27): icmp_seq=5 ttl=44 time=179 ms

--- www.novell.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 4 received, 33% packet loss, time 5001ms
rtt min/avg/max/mdev = 179.087/403.641/520.721/133.641 ms

       

Výstup je známkou základní funkčnosti sítě.

-c

číslo Nastavení počtu zaslaných paketů, po kterých se ping ukončí. Ve výchozím nastavení není počet nijak omezen a příkaz zadaný bez tohoto parametru je nutné ukončit stisknutím Ctrl-C.

-f

flood ping: pošle maximum možných paketů. Oblíbený způsob testování sítí.

-i

hodnota Specifikuje dobu mezi odesláním paketů. Výchozí je jedna sekunda.

nslookup

DNS převádí jména domén na IP adresy. Tento nástroj odesílá dotazy příslušným serverům (DNS serverům).

telnet [parametry] jméno počítače nebo IP adresa

Telnet je internetový protokol, který umožňuje vzdálený přístup na počítače. Jde také o jméno programu, který tento protokol využívá.

[Warning]Varování

Nepoužívejte telnet v nedůvěryhodných sítích. Abyste předešli riziku zcizení hesla, především na internetu používejte raději šifrované metody jako ssh (viz. manuálová stránka ssh).

3.3.2.4. Různé

passwd [parametry] [uzivatelskeJmeno]

Tímto příkazem si kdykoliv může uživatel změnit své heslo. Uživatel root může měnit hesla všech uživatelů systému.

su [parametry] [uzivatelskeJmeno]

Pomocí příkazu su se lze přihlásit do systému pod jiným uživatelským jménem, než je jméno momentálně přihlášeného uživatele. Pokud tento příkaz používá uživatel root, není nutné zadávat heslo jednotlivých uživatelů. Bez zadání uživatelského jména jako parametru se přihlásíte jako root.

halt [parametry]

Tento příkaz je systémem používán k ukončení.

reboot [parametry]

Příkaz je podobný jako halt, ale okamžitě po ukončení dojde k jeho restartu.

clear

Tímto příkazem vyčistíte obrazovku konzole. Nemá žádné parametry.T