32.2. Nastavení SCPM

V zásadě jsou dostupné dvě rozhraní pro nastavení SCPM. Balíček scpm obsahuje rozhraní pro příkazovou řádku. Správce profilů programu YaST je určen pro grafické prostředí. Obě rozhraní mají stejnou funkčnost, ale znalost rozhraní příkazové řádku vám výrazně usnadní pochopení modulu programu YaST. Následující popis bude proto zaměřen především na textové prostředí.

32.2.1. Spuštění SCPM a definice skupin zdrojů

SCPM musítě nejdřív aktivovat. To provedete příkazem scpm enable. Při prvním spuštění dochází k inicializaci SCPM. Inicializace je časově náročnější a může zabrat několik sekund. SCPM deaktivujete a tím zabráníte nechtěnému přepnutí profilů příkazem scpm disable.

Standardně SCPM obsahuje nastavení pro síť, tisk a grafické prostředí. Před použitím odpovídajícího nastavení musíte nejdřív aktivovat příslušné skupiny zdrojů. Dostupné skupiny zobrazíte příkazem:

scpm list_groups

Pokud si chcete nechat vypsat pouze aktivní skupiny, zadejte příkaz:

scpm list_groups -a

Uvedené příkazy musíte vykonávat jako uživatel root.

scpm list_groups -a

nis         Network Information Service client
mail        Mail subsystem
ntpd        Network Time Protocol daemon
xf86        X-Server settings
autofs       Automounter service
network       Basic network settings
printer       Printer settings

Skupiny aktivujete popř. deaktivujete příkazem:

scpm activate_group JMENO

popř.

scpm deactivate_group JMENO.

Část JMENO nahraďte jménem zvolené skupiny. Skupiny lze spravovat také prostřednictvím správce profilů programu YaST.

32.2.2. Vytváření a přepínaní profilů

Po aktivaci SCPM se spustí profil default. Seznam všech dostupných profilů získáte příkazem scpm list. Pouze jeden ze všech dostupných profilů může být aktivní. Jméno aktivního profilu získáte příkazem scpm active. Profil default je základní profil, ze kterého jsou všechny ostatní odvozeny. Před spuštěním správy profilů proto nastavte všechna nastavení, která chcete mít v profilech dostupná. Příkazem scpm reload uložíte všechny změny na systému do aktivního profilu. Profil default si pak můžete ponechat nebo ho smazat.

Jsou dvě možnosti, jak vytvořit nový profil. Nový profil (zde work) např. odvozený od profilu např. default vytvoříte příkazem scpm copy default work. Příkazem scpm switch work se do nového profilu můžete přepnout a provést další nastavení. V některých případech je však výhodné vytvořit profil z již existujícího právě používaného nastavení. To provedete pomocí příkazu scpm add work. Po zadání tohoto příkazu budete mít aktuální nastavení systému uložené v profilu work a ten bude označen jako aktivní; \dasheisst že příkaz scpm reload uloží změny do profilu work.

Profily lze samozřejmě také přejmenovávat a mazat. K tomu použijte příkazy scpm rename x y a scpm delete x. K přejmenování např. work na prace použijte příkaz scpm rename work prace. Aktivní profil nelze smazat.

Další příkazy:

scpm list

zobrazení seznamu dostupných profilů

scpm active

zobrazení aktivního profilu

scpm add Jmeno

uložení aktuálního nastavení systému do profilu a nastavení tohoto profilu jako aktivního

scpm copy Jmeno NoveJmeno

kopírování profilu

scpm rename Jmeno NoveJmeno

přejmenování profilu

scpm delete Jmeno

smazání profilu

Poznámka k modulu programu YaST: Při prvním spuštění máte k dispozici pouze nabídku Volby. Až po spuštění správy profilů, získáte možnost vybrat si jeden z předdefinovaných profilů, který se uloží jako profil default. Až pak získáte další možnosti úpravy.

32.2.3. Přepínání mezi profily

Pokud se chcete přepnout do jiného profilu požijte příkaz (zde work):

scpm switch work

Tímto příkazem vypnete aktivní profil a nastavíte nový. Před nastavením nového profilu můžete také právě aktivní profil zcela deaktivovat.

Při této změně SCPM porovná aktuální nastavení s novým profilem. Pak musí určit, které služby se budou restartovat a jaké konfigurační souboru bude potřeba načíst. Následně se spustí akce, která se jeví jako částečný systémový restart, kdy se restartují všechny měněné služby, ale zbytek systému funguje dál.

Nyní se spustí tyto akce:

 • Systémové služby budou zastaveny.

 • Zápis všech změněných zdrojů (např.\ konfigurační soubory).

 • Systémové služby se (znovu) spustí.

32.2.4. Rozšířené nastavení

Ke každému profilu lze napsat krátký popis, který se zobrazí po zadání příkazu scpm list. Pro aktivní profil nastavíte popis příkazem:

scpm set description "text"

Pro neaktivní probil musíte zadat ještě jméno profilu, takže pro profil work bude příkaz vypadat takto:

scpm set description "text" work

Někdy je při vypínání či zapínání profilu nutné vykonat akce ještě po ukončení služeb či před jejich spuštěním. Pro každý profil jsou proto dostupné čtyři programy nebo skripty, které se vykonávají v různých fázích při přepnutí. Tyto body jsou následující:

prestop

před zastavením služby při ukončení profilu

poststop

po zastavení služby při ukončení profilu

prestart

před spuštěním služby při aktivaci profilu

poststart

po spuštění služby při aktivaci profilu

Přepnutí z profilu work na home funguje takto:

 • Prestop akce profilu work

 • Zastavení služeb

 • Poststop akce profilu work

 • Změna nastavení

 • Prestart akce profilu home

 • Spuštění služeb

 • Poststart akce profilu home

Tyto akce lze vykonat příkazem set. Použití je takové:

scpm set prestop JmenoSouboru

scpm set poststop JmenoSouboru

scpm set prestart JmenoSouboru

nebo

scpm set poststart JmenoSouboru

Všechny tyto příkazy vykonává uživatel root.

[Warning]Varování

Protože tyto skripty mohou obsahovat citlivé informace o systému, měly by být čitelné pouze pro administrátora systému. Nejvhodnější je tedy nastavit souboru práva na -rwx------ root root. (chmod 700 JmenoSouboru a chown root.root JmenoSouboru).

Všechna nastavení provedená pomocí set lze získat příkazem get. Například příkaz scpm get poststart vypíše jméno poštovního programu nebo krátkou informaci, pokud není nic nastaveno.

Příkazy set a get lze aplikovat také na profil. K tomu účelu musíte zadat jméno profilu. Například:

scpm get prestop JmenoSouboru work

nebo

scpm get prestop work.