11.4. Konfigurace tiskárny

Po připojení tiskárny k počítači a instalaci softwaru musíte tiskárnu nainstalovat do systému. To by mělo být provedeno nástroji dodanými se systémem SUSE Linux. Protože SUSE Linux klade velký důraz na bezpečnost, mají nástroje třetích stran často potíže s bezpečnostními nastaveními a působí mnohdy více potíží než užitku.

11.4.1. Lokální tiskárny

Pokud je při vašem přihlášení rozpoznána nenakonfigurovaná lokální tiskárna, spustí se pro její konfiguraci YaST. Dialogy jsou stejné jako v následujícím popisu konfigurace.

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu, zvolte v nástroji YaST Hardware+Tiskárna. Tím se otevře hlavní okno pro konfiguraci tiskárny, v jehož horní části je zobrazen seznam rozpoznaných zařízení. V dolní části jsou zobrazeny již nakonfigurované fronty. Pokud nebyla vaše tiskárna rozpoznána, nastavte ji ručně.

[Important]Důležité

Pokud YaST neobsahuje položku Tiskárna, není zřejmě nainstalován balíček yast2-printer. Doinstalujte ho a restartujte YaST.

11.4.1.1. Automatická konfigurace

Pokud lze tiskárnu automaticky rozpoznat, umí ji YaST automaticky nakonfigurovat. Je však zapotřebí, aby databáze tiskáren obsahovala ID tiskárny, kterou YaST rozpoznal. Pokud se ID liší, vyberte model tiskárny ručně.

Každá konfigurace by měla být otestována pomocí testovací funkce YaSTu. Vytištěná testovací stránka obsahuje důležité informace o testované konfiguraci.

11.4.1.2. Ruční konfigurace

Pokud vás automatická konfigurace z nějakého důvodu neuspokojuje, nastavte tiskárnu ručně.

Je nutné nastavit následující parametry:

Způsob připojení (Port)

Konfigurace hardwarového připojení závisí na tom, zda byl YaST schopný tiskárnu automaticky rozpoznat. Pokud se tak stalo, dá se předpokládat, že připojení je na hardwarové úrovni v pořádku a není třeba ho dále nastavovat. Pokud YaST tiskárnu nerozpoznal, může to znamenat problém s hardwarovým připojením. Pak je nutné připojení upravit manuálně.

Jméno fronty

Jméno fronty se používá při vydávání tiskových příkazů. Mělo by být relativně krátké a skládat se pouze z malých písmen a číslic.

Model tiskárny a PPD soubor

Všechny parametry specifické pro model tiskárny, jako typ používaného Ghostscript ovladače nebo filtrační parametry ovladače, jsou uloženy v PPD souboru (PostScript Printer Description). Viz 11.3 – „Instalace softwaru“.

Pro mnoho typů tiskáren je dostupných více PPD souborů, například tehdy, když s daným modelem funguje více Ghostscript ovladačů. Při výběru výrobce a modelu tiskárny YaST sám zvolí vhodný PPD soubor. Pokud je pro tiskárnu k dispozici více PPD souborů, vybere YaST obvykle ten, který je označen jako doporučený (recommended). Tento výchozí PPD soubor můžete změnit po kliknutí na Upravit.

V případě nepostscriptových tiskáren jsou všechna data specifická pro tiskárnu vytvářena Ghostscript ovladačem. Proto je nastavení ovladače nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu tiskového výstupu. Tisk je ovlivněn jak druhem Ghostscript ovladače (PPD souboru), tak i pro něj nastavenými volbami. Pokud je to nutné, změňte další volby (dostupné díky PPD souboru) po kliknutí na Upravit.

Obrázek 11.1. Výběr modelu tiskárny

Výběr modelu tiskárny

Nastavení tisku vždy zkontrolujte vytištěním testovací stránky. Pokud je výstup špatný, například obsahuje několik prázdných stránek, zastavte tisk odstraněním papírů z tiskárny a následným přerušením tisku v YaSTu.

Pokud databáze tiskáren neobsahuje vaši tiskárnu, můžete přidat nový PPD soubor kliknutím na Vložit PPD soubor do databáze nebo použít některý z obecných PPD souborů a zprovoznit tiskárnu pomocí standardního tiskového jazyka. Učiníte tak volbou výrobce tiskárny UNKNOWN MANUFACTURER (neznámý výrobce).

Pokročilé nastavení

Za běžných okolností není třeba do pokročilého nastavení zasahovat.

11.4.1.3. Konfigurace tiskárny pomocí příkazové řádky

Chcete-li tiskárnu konfigurovat ručně pomocí nástrojů pro příkazovou řádku, které jsou popsané v části 11.4.3.2 – „Konfigurace pomocí nástrojů pro příkazovou řádku“, potřebujete URI (Uniform Resource Identifier) zařízení. To se skládá z backendu, například usb, a parametrů, jako /dev/usb/lp0. Plné URI může například být parallel:/dev/lp0 (tiskárna na prvním paralelním portu) nebo usb:/dev/usb/lp0 (první rozpoznaná tiskárna na USB portu).

11.4.2. Síťové tiskárny

Síťová tiskárna může podporovat různé protokoly, někdy dokonce více protokolů najednou. Přestože je většina protokolů standardizována, někteří výrobci protokoly modifikují, protože chtějí nabídnout funkce, které standard nepodporuje. Nabídnou k tiskárně ovladače pro několik málo systémů, na nichž tak odstraní problémy s protokolem. Bohužel, linuxové ovladače jsou dodávány jen zřídka. V současné době nelze předpokládat, že v Linuxu bude fungovat libovolný protokol. Proto je někdy k dosažení funkčnosti třeba experimentovat s nastavením.

CUPS podporuje protokoly socket, LPD, IPP a smb:

socket

Socket je připojení, během kterého jsou data posílána na TCP/IP soket bez předchozího navazování spojení (handshaking). Mezi běžně používané porty soketů se řadí 9100 a 35. Příklad URI zařízení je socket://host-printer:9100/.

LPD (Line Printer Daemon)

Spolehlivý protokol LPD je popsán v dokumentu RFC 1179. Při použití tohoto protokolu jsou některé údaje spojené s tiskovou úlohou (např. ID tiskové fronty) zasílány před vlastními tiskovými daty. Proto musí být při konfiguraci LPD protokolu pro datový přenos specifikována tisková fronta. Implementace různých výrobců jsou většinou natolik flexibilní, že je možné používat jakékoliv jméno fronty. V případě potřeby by správné jméno mělo být uvedeno v manuálu tiskárny. Obvykle se používají jména jako LPT, LPT1, LP1 apod. LPD fronta může být samozřejmě nastavena v systému CUPS i na jiných linuxových či unixových počítačích. Číslo portu pro službu LPD je 515. Příklad URI je lpd://host-printer/LPT1.

IPP (Internet Printing Protocol)

IPP je poměrně nový (1999) protokol založený na HTTP. Při použití IPP je přenášeno více dat spojených s úlohou než u jiných protokolů. CUPS používá protokol IPP pro vnitřní datové přenosy. Je to upřednostňovaný protokol pro předávací frontu mezi dvěma CUPS servery. Jméno tiskové fronty je nutno nastavit správně. Používaný port je 631. Příklad URI je ipp://host-printer/ps nebo ipp://host-cupsserver/printers/ps.

SMB (Windows Share)

CUPS umožňuje tisk i na sdílených tiskárnách Windows. Používaný protokol je SMB. Používané porty jsou 137, 138 a 139. URI může být například smb://Uzivatel:Heslo@PracovniSkupina/Server/Tiskarna, smb://Uzivatel:Heslo@Pocitac/Tiskarna nebo smb://Server/Tiskarna.

Protokol, který tiskárna podporuje, musí být určen před vlastní konfigurací. Pokud výrobce potřebné informace neuvádí, lze protokol odhadnout příkazem nmap (balíček nmap). Program nmap hledá na tiskárně otevřené porty. Například:

nmap -p 35,137-139,515,631,9100-10000 IP_tiskarny

11.4.3. Konfigurace

Konfiguraci lze provést pomocí nástroje YaST nebo pomocí nástrojů pro příkazovou řádku.

11.4.3.1. Konfigurace CUPS v síti pomocí YaST

Síťové tiskárny by měly být konfigurovány nástrojem YaST, který je nejlépe vybaven pro práci s bezpečnostními omezeními systému CUPS. (viz kapitola 11.6.2 – „Administrátor webového frontendu CUPS“).

Více informací o instalaci CUPS v síti naleznete v článku CUPS in a Nutshell v databázi podpory na adrese http://en.opensuse.org/SDB:SDB.

11.4.3.2. Konfigurace pomocí nástrojů pro příkazovou řádku

CUPS lze nakonfigurovat i přes příkazovou řádku nástroji jako lpadmin a lpoptions. Pokud jste již učinili přípravné práce (máte PPD soubor a znáte jméno zařízení), pokračujte následujícím způsobem:

lpadmin -p fronta -v URIzařízení \
-P PPDsoubor -E

Volbu -E nepoužívejte jako první. U všech CUPS příkazů znamená -E jako první argument použití šifrovaného spojení. Pro zprovoznění tiskárny musí být argument -E použit tak jako v následujících příkladech:

lpadmin -p ps -v parallel:/dev/lp0 -P \
/usr/share/cups/model/Postscript.ppd.gz -E

Příklad pro síťovou tiskárnu:

lpadmin -p ps -v socket://192.168.1.0:9100/ -P \
/usr/share/cups/model/Postscript-level1.ppd.gz -E

11.4.3.3. Úprava voleb

Během instalace systému jsou určité volby nastaveny jako výchozí. Volby lze pak pro jednotlivé tiskové úlohy měnit (v závislosti na tiskovém nástroji) nebo je měnit trvale, například pomocí YaST. Pomocí nástrojů pro příkazovou řádku toho dosáhnete následujícím způsobem:

 1. Nejprve zobrazte všechny volby:

  lpoptions -p fronta -l

  Příklad:

  Resolution/Output Resolution: 150dpi *300dpi 600dpi

  Aktivovaná výchozí volba je označena hvězdičkou.

 2. Změňte volbu příkazem lpadmin:

  lpadmin -p fronta -o Resolution=600dpi
 3. Zkontrolujte nové nastavení:

  lpoptions -p fronta -l
  
  Resolution/Output Resolution: 150dpi 300dpi *600dpi