22.4. Ruční export souborových systémů

Pokud nechcete pro konfiguraci NFS serveru použít YaST, ujistěte se, že na NFS serveru běží následující systémy:

Aby se tyto služby spouštěly při startu systému automaticky pomocí skriptů /etc/init.d/portmap a /etc/init.d/nfsserver, zadejte příkazy insserv /etc/init.d/nfsserver a insserv /etc/init.d/portmap. V konfiguračním souboru /etc/exports určete, které souborové systémy mají být exportovány kterým počítačům.

Pro každý exportovaný adresář je potřeba jeden řádek, na kterém jsou specifikovány počítače, kterým se má exportovat, a jejich oprávnění. Automaticky jsou exportovány i všechny podadresáře. Oprávněné počítače se obvykle zadávají plnými jmény, včetně domény. Také je možno použít zástupné znaky (wildcards) jako * a ? (chovají stejně jako v bashi). Pokud se nezadá žádný počítač, mohou adresář importovat všechny počítače, podle zadaných přístupových práv.

Přístupová práva se zadávají do závorek za jméno počítače. Nejdůležitější volby jsou ukázány v tabulce 22.1 – „Přístupová práva k exportovaným souborům“.

Tabulka 22.1. Přístupová práva k exportovaným souborům

volba

význam

ro

Souborový systém se exportuje pouze pro čtení (výchozí).

rw

Souborový systém se exportuje pro čtení i zápis.

root_squash

Uživatel root daného počítače nemá rootovská práva pro tento souborový systém. Dosáhne se toho změnou user-ID 0 na user-ID 65534, a to se přiřadí uživateli nobody (výchozí volba).

no_root_squash

Zachovat rootovská práva (opak předchozího).

link_relative

Nahradit absolutní symbolické odkazy (začínající /) odpovídající posloupností ../. Tato volba má smysl jen tehdy, je-li připojen úplný systém souborů počítače (výchozí volba).

link_absolute

Symbolické odkazy zůstávají nezměněny.

map_identity

Na klientovi budou stejná uživatelská ID jako na serveru (výchozí volba)

map_daemon

Klient a server nemají odpovídající ID uživatelů. To se sdělí programu nfsd, aby vytvořil konverzní tabulku pro ID. Předpokladem je spuštění démona ugidd

Soubor exports může vypadat například tak, jak je uvedeno v příkladu 22.1 – „/etc/exports“. Soubor /etc/exports je používán démony mountd a nfsd. Pokud soubor změníte, mountd a nfsd restartujte příkazem rcnfsserver restart.

Příklad 22.1. /etc/exports

#
# /etc/exports
#
/home      sun(rw)  venus(rw)
/usr/X11     sun(ro)  venus(ro)
/usr/lib/texmf  sun(ro)  venus(rw)
/        earth(ro,root_squash)
/home/ftp    (ro)
# End of exports