2.3. Pošta

Poštovní komponenta aplikace Evolution umí pracovat s více účty v různých formátech najednou. Obsahuje užitečné funkce, jako virtuální složky pro zobrazení výsledků vyhledávání a filtrování spamu. Chcete-li provést nastavení, zvolte z nabídky Upravit+Nastavení.

2.3.1. Nastavení účtů

Evolution umí stahovat poštu z mnoha různých účtů. Při psaní zprávy lze nastavit, ze kterého účtu má být odeslána. Poštovní účty můžete nastavit volbou Úpravy+Nastavení+Účty e-mailu. Chcete-li upravit existující nastavení, vyberte ho a klikněte na Upravit. Tlačítkem Odstranit ho můžete naopak zcela vymazat.

Chcete-li přidat nový účet, klikněte na Přidat. Otevře se asistent, který vás nastavením účtu provede. Klikněte na Vpřed. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu. Můžete zadat i další volitelné informace. Chcete-li účet používat jako výchozí pro psaní pošty, aktivujte volbu Používat tento účet jako implicitní. Klikněte na Vpřed.

V nabídce Typ serveru vyberte správný formát příchozí pošty. POP je nejpoužívanější formát pro stahování pošty ze vzdáleného serveru. IMAP se používá pro práci s poštovními složkami na speciálním serveru. S nastavením by vám měl poradit váš ISP nebo administrátor serveru. Vyplňte ostatní požadované údaje a klikněte na Vpřed.

V dalším dialogu nastavte volby pro odesílání pošty. Chcete-li odchozí poštu předávat lokálnímu systému, zvolte Sendmail. Chcete-li používat vzdálený server, zvolte SMTP. Poraďte se se svým ISP nebo administrátorem. V případě SMTP musíte vyplnit další údaje. Pak klikněte na Vpřed.

V dalším dialogu zvolte jméno, kterým chcete účet označovat. Ve výchozím nastavení je použita e-mailová adresa. Stiskněte Vpřed. Konfiguraci uložíte tlačítkem Použít.

Chcete-li účet používat jako výchozí pro odesílání pošty, klikněte na něj a pak klikněte na tlačítko Implicitní. Chcete-li zakázat stahování pošty z některého účtu, klikněte na něj a pak na tlačítko Zakázat. Zakázaný účet lze stále používat pro odesílání pošty, ale nestahuje se z něj příchozí pošta. Zakázaný účet můžete opět Povolit.

2.3.2. Psaní zpráv

Chcete-li napsat novou zprávu, klikněte na tlačítko Nový nebo z hlavní nabídky zvolte Soubor+Nový+Zpráva. Pokud na zprávu odpovídáte nebo ji přeposíláte dál, otevře se stejný editor, jako když píšete zprávu novou. V nabídce Od vyberte účet, který se má pro odeslání zprávy použít. V dalším poli zadejte e-mailovou adresu nebo část jména či adresy z vašeho adresáře. Evolution se pokusí adresu doplnit. Pokud nalezne odpovídající kontakty, zobrazí jejich seznam. Vyberte si z něj požadovaný kontakt nebo adresu doplňte ručně. Chcete-li přímo vybírat z adresáře, klikněte na tlačítko Komu případně Kopie.

Evolution umí odesílat čistě textové i HTML zprávy. Chcete-li vytvořit zprávu ve formátu HTML, aktivujte v nabídce Formát položku HTML. Chcete-li poslat přílohu, klikněte na tlačítko Příloha nebo z nabídky zvolte Vložit+Přílohu.

Zprávu odešlete tlačítkem Poslat. Pokud ji nechcete odeslat okamžitě, můžete ji příkazy z nabídky Soubor uložit pro pozdější použití jako koncept nebo uložit do souboru.

2.3.3. Šifrovaná pošta a podpisy

Evolution podporuje podepisování pošty pomocí PGP. Umí podepisovat zprávy i podpisy kontrolovat. Chcete-li tyto funkce používat, vytvořte a spravujte klíče externí aplikací, např. gpg nebo KGpg.

Chcete-li před odesláním zprávu podepsat, zvolte Zabezpečení+Podpis PGP. Když pak kliknete na Poslat, objeví se dialog, ve kterém musíte zadat heslo ke svému soukromému klíči. Zadejte heslo a potvrďte dialog, zpráva se tak odešle. Pokud chcete během jednoho sezení odesílat více podepsaných zpráv, aniž byste museli neustále odemykat soukromý klíč, aktivujte volbu pro zapamatování si hesla.

Když dostanete podepsanou zprávu od jiného uživatele, objeví se na konci zprávy malá ikona zámečku. Pokud na ni kliknete, spustí se externí program (gpg) pro ověření podpisu. Pokud je podpis platný, objeví se vedle zámečku zelená značka. Pokud platný není, objeví se rozbitý zámek.

Šifrování a rozšifrování zprávy je stejně snadné. Když zprávu dokončíte, zvolte z nabídky Zabezpečení+Šifrování PGP a zprávu odešlete. Pokud přijmete zašifrovanou zprávu od jiného uživatele, otevře se dialog vyzývající ke vložení hesla pro váš soukromý klíč. Po jeho zadání se zpráva rozšifruje.

2.3.4. Složky

Často je pohodlné třídit zprávy do různých složek. Vaše složky jsou zobrazeny v levém rámu. Pokud k poště přistupujete přes IMAP, jsou tam zobrazeny i IMAP složky. V případě použití POP a většiny dalších formátů jsou složky uloženy lokálně pod položkou V tomto počítači.

Několik složek je již ve výchozím nastavení. Do složky Příchozí jsou zprvu ukládány všechny nové zprávy ze serveru. Složka Odeslané obsahuje kopie odeslaných zpráv. K odeslání je dočasné úložiště pro zprávy, které se mají odeslat, ale ještě odeslány nebyly. Tato složka je užitečná v případě práce offline nebo nedostupnosti poštovního serveru. Složka Koncepty se používá pro ukládání nedokončených zpráv. Ve složce Koš jsou dočasně ukládány smazané zprávy. Smetí se používá pro spam.

Nové složky lze vytvářet pod položkou V tomto počítači nebo jako podsložky existujících složek. Můžete vytvořit tolik složek, kolik jen potřebujete. Novou složku vytvoříte volbou Soubor+Nový+Složka pošty. V následujícím dialogu zadejte její jméno a pomocí myši vyberte její rodičovskou složku, ve které se vytvoří. Dialog opusťte tlačítkem Vytvořit.

Chcete-li přesunout zprávu do nějaké složky, vyberte ji, klikněte na ni pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vyberte Přesunout do složky. V dialogu pak zvolte cílovou složku a klikněte na Přesunout. Podobně lze zprávy i kopírovat.

Ruční přesun většího množství zpráv může být časově náročný. Přesun však lze automatizovat pomocí filtrů.

2.3.5. Filtry

Evolution nabízí řadu voleb pro filtrování pošty. Filtry lze používat k přesouvání zpráv mezi složkami i k jejich mazání. Lze je také přesouvat do koše. Nový filtr můžete vytvořit dvěma způsoby: vytvořením filtru na zelené louce nebo na základě zprávy, kterou má filtrovat. Druhý způsob je velmi užitečný zejména u zpráv zasílaných do konferencí.

2.3.5.1. Nastavení filtru

Z hlavní nabídky zvolte Upravit+Filtry. V tomto dialogu je zobrazen seznam již existujících filtrů, které můžete mazat nebo měnit. Nový filtr přidáte kliknutím na Přidat. Chcete-li vytvořit filtr na základě zprávy, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Vytvořit pravidlo ze zprávy+Filtr podle ....

Jméno nového filtru zadejte v položce Název pravidla. Zvolte filtrační kritéria. Filtrovat lze podle odesílatele, příjemců, předmětu, dat, stavu a řady dalších parametrů. Rozbalovací nabídka hned vpravo umožňuje zvolit mezi řadou podmínek, jako je např. obsahuje, je nebo není. Vyberte z nich podmínku, která vám vyhovuje. V poli ještě více vpravo zadejte hledaný text. Tlačítkem Přidat můžete přidat další filtrační kritéria. V položce Provést akce zvolte, zda musí být splněna všechna kritéria současně nebo jen některé z nich.

V dolní části okna nastavte akce, které se mají se zprávami odpovídajícími filtru provést. Zprávy lze odstraňovat, kopírovat, přiřazovat jim zvláštní barvy a provádět s nimi další akce. Pro kopírování nebo přesouvání zpráv zvolte cílovou složku. V dialogu pro výběr složky lze vytvořit i novou složku. Dialog ukončíte tlačítkem Budiž.

2.3.5.2. Použití filtrů

Filtry jsou používány v pořadí, v jakém jsou zobrazeny v dialogu, který můžete otevřít z nabídky volbou Upravit+Filtry. Jejich pořadí lze měnit označením filtru a klikáním na tlačítka Nahoru nebo Dolů. Je-li vše podle vašich představ, ukončete dialog tlačítkem Budiž.

Filtry se aplikují na všechny nové zprávy. Neaplikují se na zprávy, které jsou již uloženy ve vašich poštovních složkách. Chcete-li filtry použít na již přijaté zprávy, vyberte zprávy, na které chcete filtry použít, a pak z nabídky zvolte Zpráva+Použít filtry.