1.2. Nastavení serveru s instalačním zdrojem

Nastavení serveru se liší v závisloti na operačním systému, který běží na počítači užitém jako instalační zdroj. Nejsnadnější způsob je nastavení instalačního zdroje pomocí programu YaST v systému SUSE LINUX Enterprise Server 9 nebo SUSE Linux 9.3 či vyšším. Na starších verzích musíte zdroj nastavit ručně.

[Tip]Tip

Použít můžete také Microsoft Windows, viz 1.2.5 – „SMB instalační zdroj“.

1.2.1. Nastavení instalačního zdroje v systému YaST

YaST umožňuje nastavit instalační zdroj v přívětivém grafickém prostředí. Podporuje HTTP, FTP a NFS servery.

 1. Na počítač, který má sloužit jako instalační server, se přihlaste jako uživatel root.

 2. Zpusťte YaST+Miscellaneous+Instalační server.

 3. Zvolte Server Configuration.

 4. Vyberte typ serveru (HTTP, FTP nebo NFS).

  Zvolená služba se bude automaticky spouštět při startu systému. jestliže zvolená služba již běží a vy chcete provést nastavení ručně, deaktivujte automatické nastavení volbou Do Not Configure Any Network Services. V obou případech zadejte adresář pro instalační data.

 5. Nastavte zvolený typ serveru.

  Tento krok předpokládá automatické nastavení. Pokud automatické nastavení přeskočíte, je přeskočen. nastavte alias pro kořenový adresář FTP nebo HTTP serveru, kam se uloží instalační data. Instalační zdroj bude později dostupný v ftp://Server-IP/Alias/Name (FTP) nebo http://Server-IP/Alias/Name (HTTP). Name nahraďte názvem instalačního zdroje. V případě NFS zdroje zadejte zástupné znaky pro export souborů. NFS server bude dostupný pod nfs://Server-IP/Name. Podrobnosti o NFS a exportu najdete v kapitole 22 – „NFS — sdílené souborové systémy.

 6. Nastavte konfigurační zdroj

  Před překopírováním instalačním médií zadejte název instalačního zdroje (nejvhodnější je zkratka produktu a verze). YaST umožňuje místo překopírování médií použít přímo jejich ISO obrazy. Pokud chcete použít ISO obrazy, zaškrtněte příslušnou volbu. Některé produkty mohou obsahovat další dodatečná CD, v takovém případě zvolte Prompt for Additional CDs. YaST vás požádá o média. Bay byl instalační server ohlášen přes OpenSLP, zaškrtněte volbu pro ohlašování přes SLP.

  [Tip]Tip

  Pokud to vaše síť umožňuje, dejte přednost SLP oznamování. Ušetříte tím práci při zadávání nastavení instalačního serveru. Cílový systém jej automaticky při startu instalace vyhledá bez nutnosti ručního nastavení. Více informací najdete v 1.4 – „Spuštění instalace na cílovém systému“.

 7. Nahrajte instalační data

  Překopírování CD je časově nejnáročnější část vytvoření instalačního zdroje. Média zadávejte v pořadí požadovaném programem YaST. Po úspěšném překopírování ukončete konfiguraci kliknutím na tlačítko Finish.

  Po provedení výše uvedených kroků je váš instalační server připraven na požadavky klientů a bude se automaticky spouštět při každém startu systému. Žádné další nastavení již není potřeba. Pokud jste zvolili ruční nastavení, nezapomeňte nastavit spuštění příslušné služby.

Instalační zdroj zrušíte v seznamu zdrojů jeho označením a kliknutím na Change a Delete. Tento postup data pouze deaktivuje, ale nesmaže data instalačního zdroje. Pokud chcete smazat i ty, proveďte smazání ručně.

Pokud chcete, aby server poskytoval zdroje pro různé produkty a verze, nastavte další instalační zdroje.

1.2.2. Ruční nastavení NFS instalačního zdroje

Nastavení NFS instalačního zdroje vyžaduje dva základní kroky. V prvním vytvoříte adresář a nainstalujete do něj instalační data, v druhém vyexportujete adresář přes NFS..

Adresář s daty vytvoříte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se jako uživatel root

 2. Vytvořte adresář pro instalační data např.:

  mkdir install/product/productversion
  cd install/product/productversion

  Řetězec product nahraďte zkratkou jména produktu (např. SUSE Linux) a productversion verzí.

 3. Pro každé CD vykonejte:

  1. Překopírujte CD do adresáře:

   cp -a /media/path_to_your_CD-ROM_drive .

   Část path_to_your_CD-ROM_drive nahraďte aktuální CD nebo DVD. V závislosti na typu média může jít o cdrom, cdrecorder, dvd nebo dvdrecorder.

  2. Přejmenujte adresář podle pořadí CD:

   mv path_to_your_CD-ROM_drive CDx

   Písmeno x nahraďtě číslem CD.

Instalační zdroj přes NFS pomocí programu YaST:

 1. Přihlaste se jako root

 2. Spusťte YaST+Síťové služby+NFS server.

 3. Zvolte Spustit NFS server a Open Port in Firewall a klikněte na Next.

 4. Zvolte Přidat adresář a zadejte cestu k adresáři s instalačními daty. V našem případě /productversion.

 5. Zvolte Add Host a zadejte jména počítačům které budou mít přístup k datům. Mimo jmen můžete použít také zástupné znaky, rozsah IP adres nebo jen jméno své sítě. Zadejte volby exportu nebo je zanechte ve výchozím nastavení, které by mělo být dostačující pro většinu případů. Více informací o NFS najdete v manuálové stránce exports.

 6. Klikněte na tlačítko Finish.

  NFS server se bude automaticky spouštět při startu počítače.

Pokud dáváte přednost ručnímu nastavení místo nastavení pomocí YaST, postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se jako uživatel root

 2. Otevřete soubor /etc/exports a vložte řádku:

  /productversion *(ro,root_squash,sync)

  Ttím exportujete adresář /productversion pro všechny počítače ve vaší síti. Pokud chcete přístup omezit, nahraďtde * maskou sítě nebo jmény počítačů. Více informací o NFS najdete v manuálové stránce exports. Uložte soubor a zavřete konfigurační soubor.

 3. Aby se NFS služba spouštěla automaticky při startu systému, zadejte příkaz:

  insserv /etc/init.d/nfsserver
  insserv /etc/init.d/portmap
 4. NFS server spustíte příkazem:

  rcnfsserver start

  V případě pozdějších úprav nastavení restartujte NFS démona příkazem rcnfsserver restart.

Použití OpenSLP oznámí server všem klientům v síti.

 1. Přihlaste se jako uživatel root

 2. Přejděte do adresáře /etc/slp.reg.d/.

 3. Vytvořte soubor install.suse.nfs.reg a vložte do něj:

  
  # Register the NFS Installation Server
  service:install.suse:nfs://$HOSTNAME/path_instsource/CD1,en,65535 
  description=NFS Installation Source

  Řetězec path_instsource nahraďte aktuální cestou k adresáři s daty.

 4. Uložte soubor a spusťte OPenSLP démona příkazem:

  rcslpd start

Více informací o OpenSLP najdete v adresáři /usr/share/doc/packages/openslp/ nebo v kapitole 19 – „SLP služby v síti.

1.2.3. Ruční nastavení FTP instalačního zdroje

Vytvoření FTP instalačního zdroje je podobné konfiguraci NFS zdroje. Také FTP zdroj lze oznamovat přes OpenSLP .

 1. Vytvořte adresář jako bylo popsáno v 1.2.2 – „Ruční nastavení NFS instalačního zdroje“.

 2. Nastavte FTP server, aby distribuoval váš adresář:

  1. LPřihlaste se jako užiovatel root a v správce balíčků programu YaST nainstalujte balíček pure-ftpd (FTP server) .

  2. Přejděte do kořenového adresáře FTP serveru:

   cd /srv/ftp
  3. Vytvořte podadresář s instalačnímu zdroji:

   mkdir instsource 

   Řetězec instsource nahraďte jménem produktu.

  4. Překopírujte obsah CD do kořenového adresáře FTP server (stejně jako v kroku in 1.2.2 – „Ruční nastavení NFS instalačního zdroje“, Krok 3).

   Alternativně můžete do FTP serveru připojit již existující adresáře:

   mount --bind path_to_instsource /srv/ftp/instsource

   Řetězec path_to_instsource a instsource nahraďte hodnotami podle vašeho nastavení. Pokud potřebujete stálé připojení, vložte je do souboru /etc/fstab.

  5. Spusťte pure-ftpd:

   pure-ftpd &
       
 3. Oznamte službu přes OpenSLP:

  1. Vytvořte konfigurační soubor install.suse.ftp.reg v adresáři /etc/slp/reg.d/, s následujícím obsahem:

   
   # Register the FTP Installation Server
   service:install.suse:ftp://$HOSTNAME/srv/ftp/instsource/CD1,en,65535 
   description=FTP Installation Source

   Řetězec instsource nahraďte jménem adresáře s instalačním zdrojem. Záznam by počínaje service: měl být vložen jako jedna řádka.

  2. Uložte konfiguraci a spusťte OpenSLP démona příkazem:

   rcslpd start 
       

1.2.4. Ruční nastavení HTTP instalačního serveru

Vytvoření HTTP instalačního zdroje je podobné jako v případě NFS. HTTP zdroj lze samozřejmě také oznámit přes OpenSLP.

 1. Create a directory holding the installation sources as described in 1.2.2 – „Ruční nastavení NFS instalačního zdroje“.

 2. Configure the HTTP server to distribute the contents of your installation directory:

  1. Nainstalujte webový server Apache podle postupu uvedeného v kapitole 26.1 – „Instalace“.

  2. Zadejte kořenový adresáč HTTP serveru (/srv/www/htdocs) a vytvořte podadresář s instalačními zdroji příkazem:

   mkdir instsource 
       

   Řetězec instsource nahraďte jménem produktu.

  3. Vytvořte symbolický odkaz z umístění zdroje do kořenového adresáře webového serveru (/srv/www/htdocs):

   ln -s /path_instsource /srv/www/htdocs/instsource
  4. Změňte konfigurační soubor HTTP serveru (/etc/apache2/default-server.conf) tak, aby následoval odkaz. K tomu nahraďte řádku:

   Options None

   na

   Options Indexes FollowSymLinks
  5. Znovu zaveďte konfiguraci HTTP serveru příkazem rcapache2 reload.

 3. Oznamte službu přes OpenSLP:

  1. Vytvořte konfigurační soubor install.suse.http.reg v adresáři /etc/slp/reg.d/ a vložte do něj:

   
   # Register the HTTP Installation Server
   service:install.suse:http://$HOSTNAME/srv/www/htdocs/instsource/CD1/,en,65535 
   description=HTTP Installation Source

   Řetězec path_to_instsource nahraďte cestou k instalačnímu zdroji. Obsah od části service: by měl být jedna souvislá řádka.

  2. Uložte konfigurační soubor a restartujte OpenSLP démona příkazem rcslpd restart.

1.2.5. SMB instalační zdroj

Pomocí Samby (SMB) můžete exportovat instalační zdroj ze serverů Microsoft Windows.

Sdílený adresář Windows pro systém SUSE Linux nastavíte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se do systému Windows

 2. Spusťě správce souborů a vytvořte adresář, který bude obsahovat instalační zdroj, např. INSTALL

 3. Vyexportujte sdílený adresář. Postup najdete v dokumentaci systému Windows

 4. Vytvořte podadresář s názvem product. Řetězec product nahraďte jménem svého produktu (v našem případě SUSE Linux).

 5. Každé instalační CD systému SUSE Linux překopírujte do vlastního adresáře, tj. CD1, CD2, CD3 atd.

 6. Přejděte do hlavního sdíleného adresáře (INSTALL) a překopírujte do něj následující soubory a adresáře z product/CD1: content, media.1, control.xml a boot.

 7. V INSTALL vytvořte adresář yast.

  V adresáři yast vytvořte soubory order a instorder.

 8. DO souboru order vložte řádku:

  /NLD/CD1 smb://user:password@hostname/productCD1

  Řetězec user nahraďtě jménem, které používáte pro přihlášení ke sdílené složce. password nahraďte heslem pro přihlášení ke svazku. hostname nahraďte síťovým jménem systému Windows.

 9. Do souboru instorder vložte řádku:

   /product/CD1

SMB zdroj použijte pro instalaci následujícím způsobem:

 1. Spusťte cílový systém

 2. Ze startovací nabídky zvolte Installation.

 3. Stiskněte F3 a F4.

 4. Zvolte SMB, zdajete jméno nebo IP systému Windows s instalačním zdrojem, jméno sdíleného adresáře (INSTALL), uživatelské jméno a heslo.

  Stiskněte klávesu Enter, tím spustíte YaST a instalační proces.